Chúng tôi chào đón tất cả những ứng viên chuyên nghiệp ngành bảo hiểm cũng như các ứng viên tài năng chưa có kinh nghiệm trong ngành để phát triển nghề nghiệp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Danh mục vị trí các phòng ban / bộ phận của công ty chúng tôi như dưới đây.

Phòng Thương hiệu và Tiếp thị (Brand & Marketing)

Phòng Thương hiệu và Tiếp thị (Brand & Marketing)
 • Thương hiệu (Corporate Branding)
 • Tiếp thị (Sales Marketing)
 • Quan hệ Báo chí và Truyền thông (Press Relations & Corporate Communication)
 • Hỗ trợ Thiết kế (Design Support)

Phòng Phân phối mở rộng (Alternative Distribution)

Phòng Phân phối mở rộng (Alternative Distribution)
 • Phân phối qua Ngân hàng (Bancassurance Distribution)
 • Phân phối Đặc biệt (Special Distribution)
 • Phân phối qua Bưu điện (Post Sales Distribution)

Phòng Kinh doanh (Agency)

Phòng Kinh doanh (Agency)
 • Kế hoạch Kinh doanh (Agency Plannning)
 • Phát triển Kinh doanh (Business Development)
 • Hành chính Phát triển Kinh doanh (Business Development Administration)
 • Huấn luyện Kinh doanh (Agency Training - Delivery)
 • Phát triển Huấn luyện Kinh doanh (Agency Training – Development)
 • Hỗ trợ Đại lý (Agency Administration)
 • Hành chính Đại lý (Agency Support)

Phòng Kiềm soát Nội bộ(Internal Control)

Phòng Kiềm soát Nội bộ(Internal Control)

Phòng Quản lý nguồn Nhân lực (Human Resouces Management)

Phòng Quản lý nguồn Nhân lực (Human Resouces Management)
 • Tuyển dụng (Recruitment)
 • Lương và Phúc lợi (C&B)
 • Học tập và Phát triển Tổ chức (L&OD)

Phòng Tài chính và Định phí Bảo hiểm (Finance & Actuary)

Phòng Tài chính và Định phí Bảo hiểm (Finance & Actuary)
 • Định phí Bảo hiểm (Actuary)
 • Kế toán (Accounting)
 • Mua hàng (Purchasing)

Phòng Pháp lý – Pháp chế và Đối ngoại (LC&ER)

Phòng Pháp lý – Pháp chế và Đối ngoại (LC&ER)

Phòng Công nghệ thông tin (Information Technology)

Phòng Công nghệ thông tin (Information Technology)

Phòng Kiểm toán Nội bộ (Internal Audit)

Phòng Kiểm toán Nội bộ (Internal Audit)

Phòng Hành chính Công ty (Corporate Administration)

Phòng Hành chính Công ty (Corporate Administration)

Phòng kế hoạch Công ty (Corporate Planning)


[1]2  

Trong trường hợp bạn quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Dai-ichi nhưng hiện tại chưa có vị trí phù hợp, bạn có thể gửi đến chúng tôi CV cùng với đơn dự tuyển theo mẫu đính kèm. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có vị trí phù hợp.

Bộ hồ sơ gồm:

Tải về mẫu dự tuyển  Gửi CV