Quyền lợi Tai nạn toàn diện/ Tai nạn nâng cao

Quyền lợi Tai nạn toàn diện/ Tai nạn nâng cao

- Giấy ra viện/ Tóm tắt bệnh án (bản chính hoặc sao y có chứng thực)
- Toa thuốc cấp cứu/ Giấy chứng nhận thương tích (bản chính hoặc sao y có chứng thực);
- Phim và kết quả chụp Xquang, CTscan, MRI, siêu âm
- Tường trình tai nạn (theo mẫu)