Chuyên mục
Hội đồng thành viên

Chủ tịch
Ông
Takashi Fujii
Chủ tịch DLI ASIA PACIFIC PTE. LTD.
Chủ tịch Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên
Ông Shigeo Tsuyuki
Phó Chủ tịch Dai-ichi Life Holdings, Inc.

   

Thành viên
Ông Masao Taketomi

Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Holdings, Inc.
   

Thành viên
Ông
Trần Đình Quân
Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên
Ông
Yotaro Numata
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên
Ông
Huỳnh Hữu Khang
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên 
Ông Yoshihito Takahama

Phó Tổng Giám đốc Tài chính DLI ASIA PACIFIC PTE. LTD.