Chương trình giới thiệu ứng viên

Nhân viên có thể tham gia chương trình giới thiệu ứng viên cho các vị trí tuyển dụng của Công ty để đóng góp vào việc xây dựng và phát triển tổ chức.