Hỗ trợ mua bảo hiểm nhân thọ

Chương trình khuyến khích nhân viên tham gia Bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ cuộc sống của mình và người thân. Với chương trình này, nhân viên được quyền mua các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ một cách trực tiếp với Công với những ưu đãi đặc biệt.