Chuyên mục
Hội đồng thành viên

Chủ tịch Danh dự
Ông
Takashi Fujii
Chủ tịch DLI ASIA PACIFIC PTE. LTD.
Chủ tịch Danh dự Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên
Ông Shigeo Tsuyuki
Phó Chủ tịch Dai-ichi Life Holdings, Inc.

   

Thành viên
Ông Hiroshi Shoji

Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Holdings, Inc.
   

Chủ tịch
Ông
Trần Đình Quân
Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
   

Thành viên
Ông
Seigo Fujimaru
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam