Chuyên mục

Quyền lợi chu toàn hậu sự

Quyền lợi Chu toàn hậu sự

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

a. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu).

b. CMND của Bên mua bảo hiểm / Người yêu cầu giải quyết QLBH/ Người nhận tiền (bản sao).

c. Giấy xác nhận hàng thừa kế thứ nhất & giấy ủy quyền (trường hợp Bên mua bảo hiểm cũng là Nguời được bảo hiểm chính bị tử vong và không chỉ định Người thụ hưởng) hoặc Quyết định công nhận giám hộ đối với Người thụ hưởng (nếu Người thụ hưởng dưới 15 tuổi và không còn cha mẹ).

d. Giấy chứng tử của Người được bảo hiểm chính (bản trích lục hoặc bản sao có chứng thực).