Chuyên mục
Hội đồng thành viên

Chủ tịch
Ông
Takashi Fujii

   

Thành viên
Ông Shigeo Tsuyuki
Phó Tổng giám đốc Dai-ichi Life Nhật Bản.

   

Thành viên
Ông Masamitsu Nambu

Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Nhật Bản.
   

Thành viên
Ông
Trần Đình Quân
Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam.
   

Thành viên
Ông
Akihiko Tanaka
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam.
   

Thành viên
Ông
Yotaro Numata
Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam.
   

Thành viên 
Ông Huỳnh Hữu Khang

Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam.